Nieuws

EEGA is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe website!

10 februari 2017 11:10

EEGA Themadag “Inclusief Ondernemen” 29 september 2016.

8 november 2016 14:36

Wilt u als ondernemer werkgelegenheid bieden aan werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt? En daarmee optimaal gebruik maken van de diversiteit en talenten van mensen? Dan nodigt EEGA u van harte uit voor de themadag ‘Inclusief ondernemen’ op 29 september in de Schouwburg in Deventer.
Tijdens de themadag wordt ingegaan op hoe het anders organiseren van werkprocessen kan leiden tot sociale én bedrijfseconomische winst. Op het programma staan onder meer een inleiding door gedeputeerde Eddy van Hijum, een paneldiscussie en workshops. Tijdens de workshops komen allerlei aspecten aan bod die betrekking hebben op een succesvolle integratie van jongeren met een beperking op de arbeidsmarkt. De Themadag staat onder voorzitterschap van Sabine Uitslag. De panelleden vertellen over hun ervaringen met inclusief ondernemen. Het panel bestaat uit:

  • Hester Dijkstra-te Riet, Coördinator Participatiewet UMC Utrecht
  • Ingrid Rep, diverse functies FNV
  • Aart van der Gaag, Boegbeeld van het 100.000 banenplan
  • Sven Romkes, Project Officer bij Diversity & Inclusion bij ABN-AMRO
  • Francisca Peters, Operationeel Manager Sales & PZ bij Azerty
  • Dianne Kortschot, Manager Deventer Werktalent
  • Marco Kok, Directeur MKB Deventer
  • Tjeerd Hulsman, Programma Directeur, Arbeidsdeskundig Kennis Centrum

Van deze bijeenkomst wordt een paper samengesteld welke in november in ontvangst wordt genomen door Staatssecretaris Jetta Klijnsma. In het avondprogramma vraagt Marc de Hond op een bijzondere manier positieve aandacht voor leven met een dwarslaesie. In zijn show ‘Scherven brengen geluk’ getuigt hij openhartig en vaak met gitzwarte humor hoe het bestaan met een dwarslaesie meer dan menswaardig is.
EEGA is gespecialiseerd in het begeleiden van jongeren met een (arbeids)beperking bij het verkrijgen en behouden van een reguliere betaalde baan. “Als een ondernemer anders leert kijken naar de werkzaamheden en taken in zijn bedrijf en hij die op een bepaalde manier inricht, kunnen mensen met een arbeidsbeperking die prima uitvoeren. Niet elke functie vergt immers een schaap met vijf poten”.

Voor het totale programma en aanmelding voor deze bijzondere dag, kijk op de website http://www.eegathemadag.nl/. Deelname is gratis en aanmelding wordt op volgorde van binnenkomst verwerkt!

Subsidieregeling beroepsonderwijs jongeren met een handicap (ESB)

6 augustus 2015 09:09

Gemeenten kunnen sinds april gebruikmaken van de subsidieregeling Ernstige scholingsbelemmeringen (ESB). Deze regeling geldt vanaf die datum namelijk ook voor jongeren die onder de Participatiewet vallen. De VNG heeft voor gemeenten hierover een handreiking gemaakt.

Via de ESB-regeling kunnen jongeren met een beperking in het speciaal beroepsonderwijs een erkend diploma of deelcertificaat halen. Het gaat echter om een beperkte subsidieregeling, bedoeld voor een kleine groep jongeren.

Ervaring
Wilt u weten of jongeren in uw gemeente toegelaten worden op het speciaal beroepsonderwijs, dan kunt u het beste contact opnemen met een scholingsinstelling. Zij hebben ervaring met de procedure en kunnen de aanvraag richting UWV coördineren.

REA en EEGAPlus
Speciaal beroepsonderwijs wordt aangeboden door het REA-college Nederland en Eega Plus. Zij verzorgen dit onderwijs op mbo-niveau op maat door de reguliere programma’s van de ROC‘s, AOC’s en leerwerkbedrijven te combineren met speciale begeleiding gericht op de overstap naar werk.

Meer dan 70% van de afgestudeerden vindt binnen korte tijd een geschikte baan.
bron: Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Outplacement loont

24 juni 2015 10:25

De toegevoegde waarde van outplacement is groot. OVAL-leden leveren een grote bijdrage aan de van-werk-naar-werk-transitie van werknemers. In 2014 zijn er ruim 10.000 mensen begeleid en 2/3 van de trajecten bleek succesvol.

Naar aanleiding van de uitvraag die OVAL in april heeft gedaan naar cijfers over resultaten van 2014, is een infographic opgesteld. Deze visuele weergave geeft in één oogopslag de resultaten op het vlak van resultaat per leeftijdscategorie en plaatsing in andere functie en andere branche weer.

OVAL_Outplacement_voorstel_010OVAL_Outplacement_voorstel_010

Hoe zit het nu met de Participatiewet?

3 maart 2015 13:36

Met ingang van 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. De wet beoogt meer mensen met een arbeidsbeperking een plek te laten vinden op de arbeidsmarkt. Enerzijds door bedrijven te stimuleren mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen, anderzijds door deze doelgroep ondersteuning bij re-integratie te geven vanuit de gemeente. Daarbij gaat het om de mensen die voorheen in de Wajong, WWB (Wet werk en bijstand) of WSW (wet Sociale Werkvoorziening) zaten. Het UVW beoordeelt of iemand zgn. ‘arbeidsvermogen’ heeft. Alleen jonggehandicapten die duurzaam (blijvend) arbeidsongeschikt zijn komen in de nieuwe situatie nog voor een Wajong in aanmerking.

ParticipatiewetAlle mensen met arbeidsvermogen gaan onder de gemeente vallen. Ook de huidige ‘Wajongeren’ worden opnieuw beoordeeld op arbeidsvermogen in de periode 2015-2018. Hiervoor gaan dezelfde regels gelden; wanneer iemand arbeidsvermogen heeft wordt hij/zij overgedragen aan de gemeente. Gedetailleerde informatie hierover is te vinden op de website van Rijksoverheid http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wajong/wijzigingen-wajong-2015. Het is niet zo dat alle Wajongeren ook daadwerkelijk worden opgeroepen voor een keuring door een arts of arbeidsdeskundige. Zo is een herbeoordeling niet noodzakelijk voor mensen in de ‘nieuwe Wajong’ (na 2010). De Wajong uitkering blijft bestaan voor mensen die blijvend arbeidsongeschikt zijn. De WSW en WWB komen met ingang van de nieuwe Participatiewet te vervallen. Concreet betekent dat dat de instroom in de WSW wordt gestopt; bestaande WSW’ers behouden hun plek.

De gemeente kan instrumenten inzetten om te ondersteunen bij het vinden van passend werk. Dit is deel 1 van een serie weblog artikelen over de invoering van de Participatiewet. In een volgend artikel gaan we gedetailleerder in op de instrumenten die een gemeente in kan zetten bij het ondersteunen van mensen met arbeidsvermogen. In een apart artikel gaan we in op de maatregelen die voor bedrijven van toepassing zijn bij de aanname van mensen met een arbeidsbeperking en de status van de Quotumwet.

EEGA app

4 september 2014 15:34

Voor deelnemers van EEGA is er nu een app voor Android beschikbaar. Door middel van deze gratis download kun je nu ook thuis inzien hoe je rooster er voor de komende dagen uit ziet. Ook vind je in de App een handige ‘direct bellen’ knop en een reisplanner naar de locatie van EEGA. Wil je gebruik maken van de functionaliteit van deze app dan heb je hiervoor een login code nodig. Deze kun je bij EEGA aanvragen. De app kun je downloaden via de knop hieronder. Op dit moment is de App alleen voor Android beschikbaar.

Autisme en een reguliere baan. Natuurlijk!

5 maart 2014 16:23

Het Plein & EEGA Expertise starten traject voor jongeren met autisme

Jongeren met autisme die een Bijstandsuitkering ontvangen van Het Plein, vinden vaak lastig een baan. Vooral wanneer ze op latere leeftijd er achter komen dat zij (een vorm van) autisme hebben, zitten ze vaak thuis of ze zijn slechts gedeeltelijk inzetbaar voor (vrijwilligers)werk. Door een samenwerking van Het Plein en EEGA Expertise, ondersteund door het Engelenfonds, krijgen deze jongeren ondersteuning bij het vinden van een baan.

Specifieke doelgroep vraagt om specifieke aanpak

Oudere jongeren met autisme vormen een specifieke doelgroep voor Het Plein. Ze hebben talenten maar missen vaak beroepsvaardigheden om aan de slag te gaan. Er is meestal veel onduidelijk over de (leer-)capaciteiten, belastbaarheid en competenties. Ook hebben mensen met autisme vaak moeite met sociale omgang. De bestaande trajecten van Het Plein, sluiten hier niet op aan. Met EEGA Expertise krijgen deze oudere jongeren een herstart waarmee ze zicht krijgen op een reguliere baan. Een wens van vele jongeren met autisme.

Hoe gaat het in zijn werk?

De jongere wordt door Het Plein voorgesteld aan EEGA Expertise. Via een intake en de Talentenexpeditie krijgt hij een heldere analyse van zijn beperkingen en wordt een aanpak opgesteld hoe in een werksituatie met deze beperkingen om te gaan. In acht tot tien weken doorloopt de jongere een programma waarin hij een aantal opdrachten en testen doet. Het programma wordt vastgesteld en uitgevoerd door een team bestaande uit een psycholoog, fysiotherapeut, gedragsdeskundige, docent en arbeidsbemiddelaar.

Wie komt in aanmerking?

Om deel te nemen aan dit traject, moet een jongere ingeschreven staan bij Het Plein als werkzoekende. Hij moet gemotiveerd zijn om regulier werk te verrichten en er is nog geen helder beeld van de beroepsmogelijkheid en opleidingspotentie.

EEGA Expertise

EEGA is een door de overheid erkend scholingsinstituut voor beroepsopleiding van jongeren met een beperking. Ze helpen jongeren met WAJONG zichzelf te ontwikkelen naar betaald werk. Het onderdeel EEGA Expertise is gespecialiseerd in (re-)integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zie www.eegaexpertise.nl en www.eega.nl

Stichting Engelenfonds Zutphen

De Stichting Engelenfonds is opgericht door Familie Th. Engelen- Delsink . De Stichting ondersteunt en begeleidt volwassenen met autisme in hun zoektocht naar werk. Daarnaast ondersteunt de Stichting ook in het omgaan met autisme. Zowel voor degene met autisme, als zijn omgeving.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Josine Groen, communicatieadviseur Het Plein Zutphen: telefoon: 06-39015101, email: j.groen@zutphen.nl
Jaap Hermsen, commercieel manager i.a., telefoon: 06 – 53691333, email jhermsen@eega.nl
Harry van Braak, voorzitter Stichting Engelenfonds, email ha.braak@planet.nl

Eerste twee Geel en Snel-projecten bekend!

19 december 2013 11:27

Zoals onlangs op onze site aangekondigd, houden wij je op de hoogte van projecten die Geel en Snel wil financieren vanuit het Geel en Snel vermogen. Lees het volledige bericht over de bestemming van de opbrengst en financieringscriteria hier. De eerste twee projecten zijn bekend! Het gaat om het project Herstart vanuit EEGA en project Omdenkdag van Mama Vita. Hieronder een korte beschrijving van deze vernieuwende projecten rondom autisme. meer »

Ruim 30 dialogen in Deventer

22 oktober 2013 10:30

Dag van de Dialoog logoDe stichting Deventer in Dialoog loopt warm voor de Dag van de Dialoog op 7 november. Meer dan dertig bedrijven en instellingen bieden dit jaar ruimte aan de dialoog over het thema Een gastvrije buur(t). Dat betekent een stevige groei voor de Dag van de Dialoog in Deventer.
De verscheidenheid aan gastlocaties – van restaurant tot sportvereniging – is illustratief voor de doelstelling van de Dag van de Dialoog: ontmoeting en verbinding stimuleren tussen zo veel mogelijk stadsgenoten. meer »

EEGA; succesvol instituut voor werkontwikkeling

6 september 2013 10:21

foto stentor 1
DEVENTER – Als de term specialist op één bedrijf van toepassing is, dan is het wel op de EEGA Groep. EEGA staat voor Emancipatie en Educatie Gehandicapte Arbeidskrachten, is ontstaan in 1984 en is een erkend REA instituut. De EEGA Groep bestaat met EEGA Plus, EEGA Expertise, Potential4U en PixelPanters uit vier bedrijven/onderdelen en staat bekend als een innovatieve, bedrijfsmatige en marktgerichte organisatie. “Heel breed gezien houden wij ons bezig met mens & arbeid”, aldus directeur Sietze Henstra van EEGA.

Om in aanmerking te komen voor een scholingstraject bij EEGA Plus moet de deelnemer voldoen aan een aantal criteria. Eerste vereiste is dat de deelnemer de Wajong-status heeft, of 16 jaar of ouder is met een medische diagnose. Deelnemers, of hun ouders/verzorgers kunnen zelf contact opnemen met EEGA of worden aangemeld door het UWV. De cijfers bewijzen dat EEGA Plus succesvol opereert. Ruim 90% van de deelnemers slaagt erin zijn of haar individuele opleidingstraject succesvol af te ronden en 68% vindt vervolgens een reguliere arbeidsplaats. meer »

« Pagina 1, 2, 3 »